LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM.
VIỆN SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thông tin liên hệ


Địa chỉ: Tòa nhà IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0931111199
Email: info@vidti.org.vn
Website: https://vidti.org.vn/


Liên hệ